Etappe 2 ny E16 Kløfta – Kongsvinger åpnet

Endelig fikk Byggenytt oppleve nok en delstrekning mellom Kløfta og Kongsvinger, nemlig parsellen Slomarka–Kongsvinger, offisielt åpnet som 4-felts motorvei. Det skjedde 27. november etter en stilfull og humørfylt åpningsseremoni på Slobrua Gjestegård. Her var det stor og entrusiastisk deltakelse fra statssekretær, ordførere i vertskommunene Kongsvinger og Sør-Odal, representanter i stort antall fra byggherren Starens vegvesen og entreprenørene, samt flere andre impliserte i dette store anleggsprosjektet. Pressen var møtt fram, og selvsagt et bredt publikum av ulikt slag som ville være med på å kaste glans over denne gledens dag.

Oppsummeringbilde av den stilfulle og humørfylte åpningssermonien. Statsekretær i godt selskap med mannskap fra Statens vegvesen.
Foto: Byggenytt

Byggenytt var også tilstede da første delstrekning, fra Kløfta til Nybakk, ble åpnet 12 oktober 2007. Hvis lykken står oss bi, vil vi kanskje være tilstede når neste to delstrekninger, Nybakk–Herbergåsen og Herbergåsen–Slomarka, får sine åpninger. Hele strekningen planlegges nå samtidig. men selve utbyggingen vil skje i to omganger. Antatt anleggsstart for førstnevnte parsell vil finne sted i perioden 2015–2017. Tidspunkt for bygging av Herbergåsen– Slomarka er ennå ikke bestemt av Stortinget, men antatt anleggsstart kan tidfestes til perioden 2017–2023.

Men la oss nå glede oss over nyveien Slomarka–Kongsvinger, eller motsatt, hvis vi er i Kongsvinger og skal kjøre vestover. Byggenytt har samtalet med kommunikasjonsrådgiver Georg Ståle Brødholt i prosjektorganisasjonen til Statens vegvesen Region Øst, og bedt ham gi en kortfattet beskrivelse av prosjektet.

Noen fakta

Anleggsstart for prosjektet var 10. oktobrr 2011, og den nå ferdigstilte delstrekningen har en total lengde på 16,5 km, med 16,5 meter veibredde, og er en motortrafikkvei med fire felt og midtdeler. Det vil øke trafikksikkerheten og gi bedre fremkommelighet gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Den gamle E16 vil fungere som lokalvei på strekninger der ny E16 nå er åpnet for trafikk.

Entreprisene

Nyveien som har en kostnadsramme på ca. 2650 millioner kroner, består av 5 entrepriser/kontrakter, fremholder Brødholt. Entreprise 1 strekker seg fra Kurudsand i Kongsvinger kommune til Gulli med en lengde på 4650 meter firefelts motorvei. I tillegg er fylkesvei 175 ved Åsum lagt om, og det er bygget ny rundkjøring ved Stømner samt lokalveier fra denne rundkjøringen. Hovedentreprenør har vært Veidekke, og kontraktsverdien beløper seg til 193 millioner kroner. Det ferdigstilte prosjektet ble overlevert 23. januar 2014. Denne veistrekningen hadde store sprengningsarbeider, og hele 482.000 m³ steinmasser ble tatt ut. Entreprisen omfatter en rundkjøring, en bru i linja, en overgangsbru, samt en gang-/sykkelundergang.

Entreprise 2 strekker seg fra Gulli på sørsiden av Glomma til Fulu på nordsiden med firefelts motorvei på 1300 meter. Entreprisen består i hovedsak av den 741 meter lange Gulli bru som krummer seg elegant over Glomma, i tillegg til et toplanskryss ved Fulu. Gulli bru er kanskje selve landemerket på det nye veiprosjektet, sier Brødholt Brua om brua, som er bygd med fremskyvingsmetoden. Det betyr at brua er støpt i seksjoner i en spesialform på land, før de ble skjøvet ut på brupilarene. Det er tredje gang denne byggemetoden er brukt i Norge, men aldrei på så store konstruksjoner som Gulli bru. Den åpenbare fordelen med å bygge bru på denne måten, er å kunne gjennomføre betongarbeidet under tak, et fast sted på land, nærmest som fabrikkproduksjon. Da er det lettere å etablere gode rutiner og HMS-tiltak. Og ikke minst viktig, så kan man bygge uavhengig av værforhold. Skanska har hatt denne entreprisen til verdi 337, 5 millioner kroner. Overlevering fant sted 19. september 2014.

På kakefest: Tre karer fra Statens vegvesen. Fra venstre: Christian Hofstad, E16-prosjektleder, Arvid Kristian Sagbakken, byggeleder elektro, og Stig Johansen, HMS-ansvarlig.
Foto: Statens vegvesen

Entreprise 3 fra Fulu til Slomarka er den lengste strekningen, med lengde på 9622 meter. Entreprenør har vært Veidekke, og kontraktsverdien beløper seg til hele 567 millioner kroner. Overlevering skjedde 11. november. Entreprisen omfatter i tillegg til firefelts motorvei med midtdeler, to toplanskryss, tre bruer i linja og 4 overgangsbruer. Vider omfatter entreprisen etablering av kommunalt utjevningsbasseng/renseanlegg med 125 VA-kulvert (under bakken), samt viltkulvert og vannkulvert.

Når det gjelder en fjerde entreprise for elektroarbeider, så er også denne sluttført, ifølge Brødholt. En femte entreprise for lokal støyskjerming forventes sluttføret i løpet av desember.

Prosjektering

Statens vegvesen har selv prosjektert veien med ressurser fra Seksjon for veg og gateplanlegging. Vegvesenets egen bruseksjon har også prosjektert fire bruer.

Cowi, Johs Holt og Aas Jacobsen har alle prosjektert bruer (Aas Jacobsen har hatt Gulli bru). Multiconsult har utført prosjektering av veiens drens- og overvannssystem, samt omlegginger av eksisterende VA-ledninger. Rasmussen & Strand har stått for prosjektering av elektroarbeidene.

Utfordringer

Med fasit i hånd beskriver Brødholt dette store veiprosjektet med tre års byggetid, som greit gjennomført. Det vil alltid være utfordringer underveis i en slik prosess. Brødholt trekker fram noen. Pelearbeidene på bunnen av Glomma i forbindelse med bygging av Gulli bru, medførte undervannsarbeid med bruk av dykkere. Annleggsmaskiner måtte ofte krysse eksisterende E16 i forbindelse med anleggsarbeidet. Det gjaldt å finne gode, midlertidige løsniger for å holde god flyt i trafikkavviklingen. Og ikke uvanlig i Norge, ble det redusert virksomhet i aktiviteten på veibyggingen grunnet vinter og frost.

En fornøyd byggeleder Ole-Petter Jensen i Statens vegvesen, kunne konstatere at framskyvingen (lanseringen) av Gulli bru gikk etter planen.
Foto: Statens vegvesen

Samarbeid

Å finne gode løsninger og gjennomføre dem raskt, har vært en ledetråd i samarbeidet mellom byggherre, rådgivere og entreprenører, avslutter Georg Ståle Brødholt.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0001.jpg0002.jpg0004.jpg0005.jpg0007.jpg0017.jpg0029.jpg0031.jpg0032.jpg0033.jpg0034.jpg0035.jpg0039.jpg0041.jpg0043.jpg0044.jpg0045.jpg0046.jpg0055.jpg0056.jpg0061.jpg0062.jpg0065.jpg0068.jpg0069.jpg0074.jpg0075.jpg0077.jpg0078.jpg0080.jpg0085.jpg0104.jpg0110.jpg1110.jpg2_9338.jpg2_9345.jpg2_9350.jpg2_9356.jpg2_9362.jpg2_9371.jpg2_9373.jpg2_9380.jpg2_9383.jpg2_9391.jpg2_9396.jpg2_9406.jpg2_9419.jpg2_9423.jpg2_9425.jpg2_9433.jpg2_9436.jpg3_0026.jpg3_0037.jpg3_0039.jpg3_0040.jpg3_0044.jpg3_0056.jpg3_0063.jpg3_0064.jpg3_0069.jpg3_0071.jpg3_0073.jpg3_0075.jpg3_0076.jpg3_0082.jpg3_0095.jpg