Totalentreprise og samspill på Krona

Byggenytt er på intervjubesøk på Krona hos Strøm Gundersen (SG) og samtaler med prosjektleder Rune Nordås og et par av hans kollegaer fra totalentreprenørens administrasjon, prosjekteringsleder Øivind Bråthen og anleggsleder Morten Halvorsen.

Innledningsvis fortelles det at SG vant oppdraget med å bygge Krona, Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter, en totalentreprisekontrakt basert på samspill med byggherren KKP Eiendom AS. Kontrakten ble signert på nyåret 2013 og prosjekteringsarbeidet var så godt som sluttført da Riksantikvaren satte en stopp for oppstart av selve arbeidene. Kahrs hus, et trehus fra 1920 som i byggherrens opprinnelige plan skulle rives for å gi plass for Kronas plassering, viste seg å tilhøre vernekategori B, altså høy verneverdi. Etter en høringsrunde med heftig diskusjon i de bestemmende instanser ble resultatet at Kars hus ikke kunne rives eller fjernes. Dette skjedde i april 2013, og prosjekteringsgruppen med byggherre og arkitekt i spissen klarte å snu seg fort. Romprogrammet for Krona med areal på 24500 m² fordelt på 6 etasjer kunne ikke endres. Løsningen ble å flytte tomten en bit vekk fra Kahrs hus og den nødvendige omprosjekteringen ble effektivt gjennomført uten at vesentlig tid hadde gått tapt.

Kahrs hus (til venstre) ble fredet av Riksantikvaren og kunne dermed ikke rives.
Foto: Ståle Henning Weseth, Laagendalsposten

Spaden kunne så settes i jorden som planlagt etter høstferien i 2013, og byggestart med fundamentering og noe rivingsarbeider av eldre bebyggelse tok til i begynnelsen av oktober, opplyser Rune Nordås. Pelingsarbeidene fikk en noe problematisk start. Grunnboringer hadde avdekket grunnforhold med normale morenemasser, altså fin grunn for betongpeler. Allikevel knakk de 5 første pelene da de traff steiner av overraskende stor størrelse. Nye grunnboringer avslørte at et tjern hadde i sin tid blitt fylt med store steiner. Pelingen fortsatte deretter med forboringer før betongpelene ble satt ned. I alt ble det etablert 450 betongpeler med lengder fra 18 til 38 meter. Pelingsarbeidene pågikk i et par tre måneder inn i januar 2014. Da ble betongplate på mark støpt med grunnflate 6500 m², samt tilsvarende stor radonduk forskriftsmessig etablert. Det siste er et komplisert stykke arbeid da alle gjennomnføringer må være helt tette.

I alt ble det etablert 450 betongpeler med lengder fra 18 til 38 meter. Pelingsarbeidene pågikk i et par tre måneder inn i januar 2014..
Foto: Ståle Henning Weseth, Laagendalsposten

Med fundamentert bunnplate kunne så arbedene med å reise råbygget ta til. Dette ver en rett-fram prefab-jobb basert på vanlige hulldekker, bærende stål-og betongsøyler. Disse arbeidene forløp fra januar til august 2014. Krona-prosjektet har imidlertid på andre områder vært et langt mer spennende og utfordrende prosjekt, fremholder Rune Nordås. I senterbygget eller atriumbygget er det plassert en spesialprodusert gangbru med en lengde på 22,5 meter og en vekt på ca. 36 tonn. Gangbruen ble støpt og montert ved Loe Betongelementers fabrikk og fraktet fra Steinberg i Nedre Eiker kommune til byggeplassen i Kongsberg. Transporten ble utført av et spesialfirma med adekvat utstyr for en så krevende transport. Vel framme 14. mai mens råbygget ennå var tilstrekkelig åpent, kunne montørene manøvrere det enorme betongelementet på plass ved hjelp av to 90-tonns montasjekraner. Gangbruen er det største enkeltelementet prorodusenten har gjort, og det er også nytt for entreprenøren Strøm Gundersen å innarbeide et så stort betongelemet i et prosjekt, ifølge Rune Nordås. I senterbyggets atrium er det også montert noen ganske store trappeløp som sammen med gangbruen gir et helt spesielt og kraftfullt uttrykk til Krona-prosjektet.


I senterbygget eller atriumbygget er det plassert en spesialprodusert gangbru med en lengde på 22,5 meter og en vekt på ca. 36 tonn.
Foto: Loe Elementmontasje

En annen enkelthet som SG-gutta ønsker å trekke fram, er etableringen av Kronas tre kinosaler. Disse er bygget med doble betonvegger med mellomrom hvor gummiklosser er plassert. Dette er gjort for å forhindre støy og vibrasjoner i bygget som inneholder en rekke auditorier, ulike undervisningsrom, lesesaler og diverse grupperom. Det samme gjelder for biblioteket, vitenstenteret og selvsagt for saler og rom for kulturaktiviteter. Denne kombinasjonen av ulik bruk av arealer og rom tilpasset et så stort mangfold av behov, er sjelden å handskes med i byggeprosjekter, sier Rune Nordås. Kinoen var for øvrig den første virksomheten i bygget som skulle tas i bruk (åpning 31. juli 2015), så det hastet med å gjøre kinodelen klar for innredning og teknisk utstyr. Salene sto klare for dette ved juletider 2014.

På dette tidspunktet var bemanningen på topp med ca. 180 arbeidere i sving på alle områder i prosjektet. Huset begynner å fremtre på ordentlig vis med ferdigstilte fasader. Arbeidene med å kle ytterveggene med glass og aluminium, utført av et firma fra Latvia, ble ferdigstilt medio februar. Rune Nordås gir ros til denne underentreprenøren for sin dyktighet, og det er kvalitet over de produktene de har levert, tilføyer han. Det samme gjelder for så vidt alle underentreprenører som utgjør den overveiende del av innsatstyrken i prosjektet. I denne sammenheng fremheves det spesielt de tekniske fagenes gode innsats i et bygg med mange avanserte tekniske anlegg.

Totalentreprenøren selv har kun hatt 10 mann fra egen stab på gulvet, nemlig 10 betongarbeidere. De resterende fag er altså bemannet av UE, alle norskbaserte bedrifter (unntatt den latviske) og en stor del av disse lokalisert i Kongsberg og nabokommuner. Som på alle byggplasser i Norge i dag, er en stor det av de ansatte og innleide ikke-norske, med få eller ingen norskkunnskaper. For å håndtere dette, er det stilt krav om at hver bas skal kunne nordiske språk, eller i det minste kunne kommunisere tilstrekkelig på engelsk, forteller Rune Nordås. Prosjektlederen beskriver samarbeidet i prosjektet, fra topp til bunn, som meget godt. Som i all aktivitet hvor mennesker er involvert, er stikkordet for å lykkes; motivasjon. Å innarbeide eierskap hos alle involverte i en byggeprosess, er selvfølgelig ingen enkel sak. Alle ledere må være bevisste på dette hver dag, i alle fall ha det i bakhodet, får å kunne skape god kjemi på en arbeidsplass. Allikevel, det er kvaliteten på det utførte arbeid som til sist teller mest. Her påpeker Rune Nordås viktigheten av å ha brukerne aktivt med i prosjektets fremdrift. Gjennom regelmessige brukermøter har mange avgjørelser påvirket prosjektet positivt. Spesielt gir han god attest til byggherrens byggeledere. Disse har spilt en meget viktig rolle i samspillmodellen som totalentreprisen bygger på.


Rune Nordås og byggherrens byggeleder Jacob Anker Lind, OEC Consulting, her l bibliotekets "eventyrkrok". Begge er enige om at samspill er et fornuftig opplegg.
Foto: Byggenytt

Strøm Gundersen gjennomfører Krona-prosjektet med en liten administrasjon, kun 6 funksjonærer. Og i følge prosjektlederen har dette gått greit på tross av at oppdraget er stort. Alle har sine roller og er bevisste på det. Men organisasjonen er flat i den forstand at enhver kan ta selvstendige avgjørelser på vegne av alle som et team, når situasjonen krever det. Og til sist, hva med HMS? Til dette har SG-gutta klart svar på rede hånd. Så langt er det ingen alvorlige skader registrert. Midt i råbyggfasen dukket Arbeidstilsynet opp. I brev til Strøm Gundersens ledelse sentralt etter befarelsen, skrev Arbeidstilsynet at de var fornøyde med HMS-arbeidet på Krona.

Strøm Gundersens administrasjon på Krona. Fra venstre: Formann Arnt Ruud, prosjektleder Rune Nordås, prosjekteringsleder Øivind Bråthen, anleggsleder Morten Halvorsen, formann Jonas Madsen og Øyvind Tobiassen, ansvarlig for HMS/KS.
Foto: Byggenytt← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Krona kultur- og kunnskapssenter i full drift

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0050.jpg0072.jpg0061.jpg0063.jpg0066.jpg0068.jpg0074.jpg0075.jpg0077.jpg0085.jpg0088.jpg0098.jpg0101.jpg0102.jpg0105.jpg0107.jpg0111.jpg0115.jpg0118.jpg0122.jpg0143.jpg0145.jpg0152.jpg0154.jpg0167.jpg0170.jpg0172.jpg0173.jpg2_0472.jpg2_0473.jpg2_0478.jpg2_0482.jpg2_0479.jpg2_0484.jpg2_0487.jpg2_0488.jpg2_0489.jpg2_0492.jpg2_0495.jpg2_0497.jpg2_0498.jpg2_0501.jpg2_0504.jpg2_0507.jpg2_0510.jpg4_0001.jpg4_0002.jpg4_0005.jpg4_0010.jpg4_0011.jpg4_0015.jpg4_0022.jpg4_0023.jpg4_0027.jpg4_0028.jpg5_0198.jpg5_0200.jpg5_0202.jpg5_0205.jpg5_0207.jpg5_0210.jpg5_0215.jpg5_0218.jpg5_0220.jpg5_0222.jpg5_0223.jpg5_0226.jpg5_0231.jpg5_0235.jpg5_0240.jpg5_0250.jpg5_0251.jpg5_0260.jpg