Eidsvolls plass vest – opparbeiding av parken

Det er Skaaret Landskap AS som har utført Statsbyggs største delentreprise om selve opparbeidelsen av det nye parkanlegget. Byggenytt har besøkt Askerbedriftens hovedkontor i Drengsrudbekken 11, med Asker Panorama som nærmeste nabo. Da må det nevnes at også her har landskapsentreprenøren stått for utomhusarbeidene. Byggenytt møter Håkon Skaaret og Einar Samnøy for en samtale. Håkon er Skaaret Landskaps driftsleder og Einar er bedriftens anleggsleder. Utgangspunktet er selvsagt at jobben med det nye parkanlegget i Oslos viktigste offentlige rom, har vært prestisjefylt oppdrag.

Spaden ble satt i jorden, som det heter, etter at en annen entreprenør hadde ferdiggjort rivingen av den 30 år gamle uteserveringen Saras telt. Oppgaven som Skaaret Landskap skulle gå i gang med, var å tilbakeføre området til park igjen. Arbeidene hadde oppstart i begynnelsen av september 2013 og parkanlegget skulle stå ferdig til grunnlovsfeiringen, nærmere bestemt med dato 14. mai 2014, da offisiell åpning skulle finne sted.

De fysiske arbeidene startet med å fjerne det eksisterende dekket. Og det skulle etterhvert vise seg at jobben var mer komplisert og omfattende enn hva man først hadde tenkt. Utgravingen av tomtens plassareal på ca. 1000 m² avdekket et stort kjellerareal på ca. 300 m². Kjelleren hadde rommet en rekke servicefunksjoner for Saras telt og skøyteis i Spikersuppa om vinteren. Funksjoner og utstyr dreide seg om øltanker, toaletter og eksisterende røranlegg for kjøling og frysing. Alt dette måtte rives og en del måtte spesialtilpasses, ombygges og etableres på nytt. Fryseanlegget for skøyteisen måtte flyttes, for eksempel, og det oppsto en del grunnvannsproblematikk samt behov for etablering av membran.

Håkon og Einar forteller videre at enkelte nye elementer kom inn i entreprisen på slutten som medførte et visst tidspress. Her nevnes særlig kunstinstallasjonen Liberté som kom sent inn i prosjektet. Dette medførte blant annet at Hafslund måtte engasjeres i forbindelse med endringsarbeider på trafoen i kjelleren. Sent inn kom også Statsbyggs ønske om mer grønt i parkanlegget i form av en blomsterkasse midt i parken. Dette bidro også til tidspress, men Håkon og Einar understreker at hele tiden var det god kontroll i fremdriften slik at man kom i mål til riktig tid.

En side av arbeidsoppgavene som Skaaret Landskaps ansvarlige ønsker å trekke fram, er å ha vinter, snø og frost i tankene når arbeidene planlegges. Det ble derfor benyttet presstøpte fundamenter til murkantene av tomtegropen. Disse besto av veggfundamenter fastkoblet på såler og muliggjorde en rask og sikker montering som sparte mye tid. Metoden er væruavhengig og er selvsagt bedre enn plasstøping av fundamenter som kan vanskeliggjøres av snø og frost. Det hører med til historien at Skaaret Landskap var heldige med vinteren som var mild. Men uansett så var alle værfølsomme arbeider utført før snø og kulde gjorde seg gjeldende.

Oppsummeringsvis beskriver Håkon og Einar jobben med opparbeidelse av det nye parkanlegget som en meget positiv erfaring. Samarbeidet med byggherre Statsbygg ved sin prosjektleder Terje Ottar har forløpt på en god måte. Videre gis det ros til Imtech som har utført den elektrotekniske delentreprisen på et løsningsorientert vis. Norconsult Landskapsarkitekter blir også postivt omtalt for sitt gode bidrag i prosjekteringsarbeidet.

Einar Samnøy og Haakon Skaaret trives godt i parkhagen til Asker Panorama (se egen bildeserie herfra). De har nemlig selv bidratt til utførelsen.
Foto: Byggenytt← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Eidsvolls plass vest

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg