Sørkedalsveien 8 - totalentreprisen

Prosjektet Rift Coloseum består av 2 frittstående lamellformete bygg. Adressen er Sørkedalsveien 8 på Majorstuen, med velkjente Colosseum kino, Colosseum senter, samt skyskraperen KPMG, som nærliggende nabobygg. Rift er reist på tomten til det tidligere hovedkontoret til Statoil Fuel & Retail. Den ene lamellen er et kontorbygg som ble ferdigstilt ved årsskiftet 2016/17 da første leietaker, konsulentfirmaet Bouvet, kunne flytte inn i etasjene 2 til 6. De øvrige etasjene, fra 7 til 10, er i skrivende stund i ferd med å ferdigstilles for nye leitakere. Den andre lamellen er et boligbygg med næringsarealer i de to nederste etasjene og vil stå ferdig til sommeren 2017.


Det nye prosjektet er bygd på et nedstrippet og rensket råbygg av det tidligere hovedkontoret til Statoil Fuel & Retai. Bildene er fra medio oktober 2015 da rivearbeidene er underveis. Sett fra Fridtjof Nansens vei (t. v.) og Sørkedalsveien.
Foto: Byggenytt

I en samtale med totalentreprenørens prosjekteringsleder Karianne Heitmann får Byggenytt opplyst at Rift egentlig er et rehabiliteringsprosjekt hvor den gamle bygningsmassen gjennomgår en en fullstedig ombygging. Innledningsvis ble det foretatt en miljøsanering. Alle miljøfarlige materialer ble forsvarlig tatt hånd om før man kunne gå i gang med en såkalt lett riving hvor alt unntatt bærende konstruksjoner ble fjernet. De eksisterende byggene er blitt ribbet helt ned til det kun sto igjen et skjelett av stål og betong. Det ble også pigget vekk et lag med betong over kjelleren der den gamle bensinstasjonen lå. Det ble det foretatt stabiliserende tiltak før man kunne gå i gang med riving av det eksisterende mellombygget. Deler av eksisterende bærekonstruksjoner ble så revet slik at det kunne etableres nye sjakter og ny avstiving. Disse arbeidene pågikk fram til jul 2015.

Heitmann forteller at det fra første dag av har vært fokus på å utføre arbeidsoppgavene i riktig rekkefølge. Byggeprosjektet har hatt trange forhold med liten plass på tomten med hensyn til ut-og inntransport, varelevering og lager for utstyr/byggevarer. Det har vært tvingende nødvendig med perfekt logistikk. Ombyggingen baserer seg på mye bruk av prefab hvor inntransport av store, tunge betong-, stål- og fasadeelementer har krevd perfekt orden med hensyn til bestilling og ankomst av elementene. For å få dette til ble det organisert et teamarbeid hvor også underentreprenørene ble trukket inn. Alle har måttet sjekke daglig en oppslagstavle med datoer for bestilling, ankomst og gjennomført leveranse. Dette er en del av viktige arbeidsmetoder som er vel innarbeidet hos Skanska, understreker Heitmann. "Lean", eller såkalt trimmet bygging, og BIM-modellering er verktøy som gir gevinst. Stikkord er at kvalitetssjekk av produksjonen skjer kontinuerlig. Det må holdes orden på sekvensene i fremdriften. Eventuelle kollisjoner mellom fag må unngås. Det er utfordrende å bygge i byen, og særlig lite albuerom var det da begge lamellene skulle utvides i lengderetningen. Deler av fortau både i Fridjof Nansens vei og Sørkedalsveien måtte leies av kommunen slik at byggegjerder kunne etableres.

Mens rivearbeidene pågikk, begynte ombyggingen av bærekonstruksjonene. Før det eksisterende mellombygget kunne rives, måtte det etableres nye avstivende vertikale sjakter og vindusavstiving. Først ut var heis- og trappesjakter i kontorlamellen. Eksisterende hulldekker ble fjernet i alle etsjer, og det ble satt avstivende stål på tvers i sjakten, og fundamenter og heisgruber ble støpt i bunn. Ombyggingen medførte en del nye og større laster med annerledes plassering enn de gamle. Kreftene fra disse lastene måtte føres gjennom bærekonstruksjonene og hel ned til fast grunn. Det ble derfor laget nye fundamenter med peler som går helt ned til fjell ca. 40 meter under bygget. De skrå pelene skal ta opp krefter fra vind som bygget blir utsatt for.

Etter lang tids jobbing med refundamentering og nye betongvegger i kjeller, starter arbeidene med å utvide byggene over bakken. Først handler det om kontorblokken mot Sørkedalsveien. Montasje av stål og hulldekker går opp til 8. etasje. Deretter blir bygget forlenget i motsatt ende mot Fridjof Nansens vei, og det påbygges to etasjer over hele lengden. Snart følger siste fase av de konstruktive rivearbeidene. Mellombygget som koblet sammen kontor- og boligbygget, blir nå revet i sin helhet. I mellomtiden er fasadearbeidene i gang på kontorbygget. Tett bygg blir oppnådd medio mai. Boligbygget blir tettet høsten 2016. Alle etapper i den kompliserte rivingen er nå ferdig.Videre bygging er blitt enklere og sikrere. Kontorbygget har fått sin endelige høyde. Taket blir papptekket og i slutten av mai. Lamellen har nå fått tett tak og vegger. Bygget er sikret mot fukt og innvendige arbeider kan fortsette for fullt.


Faser i reisingen av prosjektet. 1. april 2016 fra Fridtjof Nansens vei og 29. april ved Sørkedalsveien.
Foto: Byggenytt

Byggetiden er kort for prosjektet. Og det har gått radig unna, noe som publikum som til daglig ferdes i dette travle området, har kunnet observere. Det har hastet å få tett bygg, derfor er råbygg reist med prefab-elementer. Det samme gjelder for fasadene hvor det er montert fabrikkproduserte elementer som er fraktet til byggeplass på bil, heist opp med kran og festet til braketter i betongdekkene som bærer elementene. Det er innlysende at bygget blir tett mye raskere enn ved å bygge ytterveggen tradisjonelt på plassen, påpeker Heitmann. Fremsiden av elementet har en kledning av glass som er malt hvitt på baksiden med innslag av mørklakkerte aluminiumsplater.

Arbeidene på byggeplassen fortsetter gjennom hele ferien i 2016. Innvendige arbeider i kontorbygget går sin gang med tekniske føringer og bygging av vegger. I denne sammenheng nevner Heitmann en utvikling i byggebransjen som er en utfordring. Det blir stadig mer avansert teknikk i nye bygg. Alle vil ha mest mulig plass under himlingen, men også ha mest mulig plass over himlingen til all mulig teknisk infrastruktur. Da er det viktig at den prosjekterte rekkefølgen på arbeidsoppgavene er fysisk utført som prosjektert og planlagt. Betong, el-kabling, etablering av ventilasjon må ikke kollidere.

Råbygget i bolighuset blir ferdigstilt i løpet av august. for så å bli etterfulgt av forberedende arbeider til montasje av fasadeelementer og balkonger. Et av de siste elementene som skal på plass er karnappene på vestfasaden mot Colosseum senter. Disse prefab-elementene heises inn på dekket og sveises fast til innstøpte plater i dekkene. I september begynner så monteringen av prefabrikkerte veggelementer på vestfasaden til boligblokken. Utenpå disse blir det senere montert en kledning av hvitt glass med innslag av platekledning. Montering av balkonger på boligblokkens gavlfasade mot Fridtjof Nansens vei blir raskt og effektiv utført i løpet av oktober. Balkongelementene er så store og tunge at elementene måtte deles i to. Samtidig med balkongmontasjen begynner rålokalene til Kaffebrenneriet, likeså utearealet til kantinen i kontorbygget i planet over, å nærme seg ferdigstilling.

Det er nå stor aktivitet på flere fronter. Arbeidet med en staselig trapp og rampe mot Fridtjof Nansens vei er godt i gang. Anlegget skal ta opp høydeforskjellen mellom gateplan og "riften" mellom byggene. Selve plassarealet mellom byggene er under opparbeidelse. Det er en komplisert logistikk å utføre arbeidene til riktig tid uten at resten av byggprosjektet blir skadelidende.

16. desember overleverer Skanska kontorbygget til byggeherren som avtalt. Første leitaker starter innflyttingen i sine kontoretasjer ved årskiftet. Skanska fortsetter med innredningsarbeider kontorblokkens etasjer fra 7 til 10. I boligblokken fortsettes det med innvendige arbeider, samt fasade- og utomhusarbeider for ferdigstillelse av prosjektet i løpet av sommeren 2017.

Byggenytts samtale med Heitmann finner sted ved årsskiftet 2016/17. Ennå er prosjekt ikke ført vel i havn av totalentreprenørens prosjektadministrasjon. Allikevel stilles spørsmålet hva hun er mest fornøyd med så langt i byggeoppdraget. Det er ikke lett å svare på. Hun trenger litt tid.

– Det som jeg er mest stolt av, er at vi i Skanska har klart å jobbe som et team. Det har vært en god innstilling til å jobbe sammen. Mye av arbeidet har vært komplisert, men vi ferdigstilte kontorlamellen til rett tid. Jeg vil også trekke frem at vi har hatt et veldig bra samarbeid med alle involverte i prosjektet, dette gjelder våre underentreprenører, arkitekter og rådgivere, samt vår oppdragsgiver, byggherren.

Skanskas prosjektadministrasjon på overleveringsdagen for kontorlamellen, 16. desember 2016. Fra venstre: Bjørn Magnus Stefansson, Simen Kristiansen, Eivind Eikeland, Peder Ravneberg, Tommy Simenstad, Jan-Roger Lundstad, Kjetil Kristiansen, Natalia Rodriguez, Magnus Bergskaug, Karianne Heitmann og Christopher Karlsson.
Foto: Skanska

Byggenytt kommer tilbake med oppdatering av bildeserien når også boliglamellblokken og utomhusanlegg er ferdigstilt.


Status for prosjektet ved publisering. Bilder fra 27. februar 2017.
Foto: Byggenytt← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Nye Sørkedalsveien 8

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0001.jpg0003.jpg0005.jpg0007.jpg0010.jpg0015.jpg0018.jpg0020.jpg0022.jpg0024.jpg0026.jpg0030.jpg0033.jpg0038.jpg0041.jpg0044.jpg0047.jpg0049.jpg0052.jpg0054.jpg0058.jpg0059.jpg0061.jpg0062.jpg0064.jpg0065.jpg0066.jpg0068.jpg0069.jpg0073.jpg0075.jpg0077.jpg0080.jpg0082.jpg0084.jpg0085.jpg0087.jpg0089.jpg0091.jpg0093.jpg0095.jpg0097.jpg0100.jpg0103.jpg0110.jpg0115.jpg0120.jpg